Taksim Metropark
Hotel

 

 

TAKSİM METROPARK HOTEL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, TAKSİM METROPARK HOTEL ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK “Kanun”) uyarınca işlenmesine yönelik detayları siz veri sahiplerinin bilgisine sunmak üzere hazırlanmıştır.

 

TAKSİM METROPARK HOTEL olarak kişisel verilerinizin güvenliği işletmemizin öncelikleri arasındadır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerce, siz veri sahiplerinin kanuna ve tebliğe uygun şekilde bilgilendirilmesini kapsamaktadır. Bu anlamda bilgilendirme konuları aşağıdaki gibidir:

 

Veri sorumlusunun kimliği

Kanun uyarınca kişisel veri sorumlusu EKİM TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir. Şirketin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

- Posta adresi: Gümüşsuyu Mah. Osmanlı Sok. No:4/1, 34437 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

- Telefonu: 0 212 912 41 96

- İnternet adresi: www.taksimmetropark.com

- Mail adresi: muhasebe@taksimmetropark.com

- KEP adresi: ekimturizmins@hs01.kep.tr

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Taksim Metropark Hotel tarafından yasaya uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz;

- Müşteri ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

- Hizmet alım-satım süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

- Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

- Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

- Bilgi ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

- Talep ve şikâyetlerin takibi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Taksim Metropark Hotel tarafından elde edilen kişisel verileriniz;

- Şirketin kendi içindeki departmanlara,

- İş ortaklarına,

- Tedarikçilere,

- Hissedarlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

- Kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine,

- İşletmemize özel meslekleri gereği (avukat, yeminli mali müşavir gibi) hizmet veren gerçek kişilere yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı aktarımı söz konusu olabilecektir.

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Bu anlamda Taksim Metropark Hotel tarafından kişisel verileriniz;

- Telefon görüşmesi,

- Bir form doldurulması,

- Web sitesi,

- Sosyal medya hesapları,

- Veri entegrasyonu yolu,

- Kamera çekimi vasıtasıyla toplanabilir.

 

Bu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 

Kişisel veri sahibinin hakları ve bu hakların kullanımı

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, EKİM TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, www.taksimmetropark.com da bulunan başvuru formunu kullanarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi EKİM TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin “Gümüşsuyu Mah. Osmanlı Sok. No:4/1, 34437 Taksim-Beyoğlu-İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya muhasebe@taksimmetropark.com kayıtlı elektronik posta adresimize veya ekimturizmins@hs01.kep.tr kayıtlı KEP adresine gönderebilirsiniz.

 

Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde EKİM TURİZM tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

Bu metinde yer alan tüm hususlarla ilgili olarak şirketimiz EKİM TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurabileceğinizi, bu başvuru ve talepleriniz ile ilgili yasal süreler içerisinde tarafınıza dönüş yapılmaması yahut hukuki gerekçesi açıklanmadan başvuru ve taleplerinize ret yanıtının gelmesi halinde yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

 

 

 TAKSİM METROPARK HOTEL

 

 

Standart Oda

Ekonomik Oda